نویسندگان محمدعلی طاهری، مهرناز منزوی، کارل میرهولتز، مینا منفرد، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 01 Mar 2021
مجله SSRN
جلد **
صفحات ***
ناشر SSRN

چکیده:

ماهیت شعور و جایگاه آن در جهان علم در قرن حاضر در ادبیات علمی و عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر مطالعات متعددی را در قالب پروژه های مختلف در زمینه های متعدد تخصصی برانگیخته است که مطالعه این پدیده گریزان را به یک رشته در حال تحول عمدتا متافیزیکی و انتزاعی تبدیل کرده است. با این حال، یک مکتب فکری جدید در حال ظهور در مورد شعور وجود دارد که کاملاً بر اساس تعریف و عملکرد جدید شعور و تغییر پارادایم بنا شده است که مشاهده تجربی عینی، قابل ثبت با نتایج قابل اندازه گیری و تکرارپذیر را ارائه می دهد. این رویکرد بدیع توسط محمدعلی طاهری، اندیشمند، محقق و مبتکر ایرانی معاصر معرفی شده است که چندین نظریه انقلابی در مورد ماهیت و مکانیسم شعور و پیامدهای آن در زندگی بشر ارائه کرده است. هدف این مقاله توضیح عملکرد و مفاهیم میدان های شعور طبق رویکرد محمدعلی طاهری است.

کلمات کلیدی: شعور، میدان های شعور، محمدعلی طاهری، سایسنفکت

لینک: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3753649