مبانی نظری

معرفی علم جدید Sciencefact

علم رایج به بررسی ماده و انرژی می پردازد. این نگاه به طور عمده کمّی است و اصالت را به بخش سخت افزار کیهان و اجزای آن می دهد. در حالی که علم جدید (sciencefact) به طور صرف به بخشی می پردازد که نه ماده است و نه انرژی و به کیهان و آجزای آن از زاویه اصالت نرم افزار نگاه می کند.

Cosmic Consciousness Network

معرفی شعور (هوشمندی یا آگاهی)

یکی از رمزآلودترین، ناشناخته ترین و اعجاب انگیزترین موضوع پیش روی انسان، مبحث شعور (هوشمندی یا آگاهی) است. از این دیدگاه، «شعور» نه انرژی است و  نه ماده.  بنابراین، شعور نمی تواند با  مفاهیم  فیزیکی و معادلات و... بیان شده و نشان داده شود.

Cosmic Consciousness Network

نظریه های مطرح در حوزه "شعور یا آگاهی"

نظریه های کلی مطرح شده در حوزه «شعور یا آگاهی- Consciousness» در سطح دنیا تا به امروز عبارتند از:

معرفی فرادرمانی

"فرادرمانی" طب مکمل و جایگزین ایرانی است که توسط محمدعلی طاهری بنیان گذاری شده. این رشته بر اساس مبانی نظری "پیوند شعوری اجزا" می باشد.