معرفی علم جدید Sciencefact

علم رایج به بررسی ماده و انرژی می پردازد. این نگاه به طور عمده کمّی است و اصالت را به بخش سخت افزار کیهان و اجزای آن می دهد. در حالی که علم جدید (sciencefact) به طور صرف به بخشی می پردازد که نه ماده است و نه انرژی و به کیهان و آجزای آن از زاویه اصالت نرم افزار نگاه می کند.

معرفی شعور (هوشمندی یا آگاهی)

یکی از رمزآلودترین، ناشناخته ترین و اعجاب انگیزترین موضوع پیش روی انسان، مبحث شعور (هوشمندی یا آگاهی) است. از این دیدگاه، «شعور» نه انرژی است و  نه ماده.  بنابراین، شعور نمی تواند با  مفاهیم  فیزیکی و معادلات و... بیان شده و نشان داده شود.

نظریه های مطرح در حوزه "شعور یا آگاهی"

نظریه های کلی مطرح شده در حوزه «شعور یا آگاهی- Consciousness» در سطح دنیا تا به امروز عبارتند از:

معرفی فرادرمانی

"فرادرمانی" طب مکمل و جایگزین ایرانی است که توسط محمدعلی طاهری بنیان گذاری شده. این رشته بر اساس مبانی نظری "پیوند شعوری اجزا" می باشد.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!