طب مکمل

معرفی فرادرمانی

"فرادرمانی" طب مکمل و جایگزین ایرانی است که توسط محمدعلی طاهری بنیان گذاری شده. این رشته بر اساس مبانی نظری "پیوند شعوری اجزا" می باشد.