مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی و سایمنتولوژی در کاهش اضطراب زنان

نویسندگان زهرا رسولی,محمد علی طاهری
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۱۶ تا۲۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی و ذهن روانشناسی فراکل نگر (سایمنتولوژی) معرفی شده توسط محمد علی طاهری در کاهش اضطراب زنان مراجعه کننده به مجتمع پزشکی شهر فردیس سال 94-1393 انجام شد. روش پژوهش حاضراز نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. روش نمونه گیری از نوع در دسترس با واگذاری تصادفی با تعداد نمونه 45 نفر بودند که به صورت تصادفی به سه گروه واگذار شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب زانک استفاده شد. اطلاعات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان اضطراب زنان در گروه شاهد با افراد تحت درمان سایمنتولوژی، تفاوت معناداری داشت (PP) و میزان اضطراب در گروه سایمنتولوژی با گروه شاهد و سایمنتولوژی با رفتار درمانی تفاوت معناداری داشت ( 0.05 >P). به نظر میرسد درمان سایمنتولوژی نسبت به دو گروه دیگر مؤثرتر بوده است. در کل نتایج پژوهش نشان داد که هر دو روش مداخله، سایمنتولوژی و رفتاردرمانی در کاهش اضطراب زنان مؤثر بودند اما میزان اثربخشی سایمنتولوژی در کاهش اضطراب، بیشتر از رفتاردرمانی بود.

کلمات کلیدی: رفتاردرمانی, اضطراب, سایمنتولوژی, میدانهای شعوری طاهری


ارجاع به مقالها  رسولی ز. ., & طاهری م. ع. (2022). مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی و سایمنتولوژی در کاهش اضطراب زنان. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 16–23. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/43