بررسی تغییرات جرم سیمان تحت میدان پیوند شعوری طاهری: مطالعه نظریه شعور طاهری

نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۳۶ تا۴۹
ناشر کازمواینتل

چکیده:

شعور (ط)، توسط محمد علی طاهری به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده کیهان علاوه بر ماده و انرژی معرفی و تعریف شد؛ که میدان های شعوری (ط) از آن مشتق شده اند. میدان های شعوری (ط) اگرچه ماده و انرژی نیستند اما با آزمایشهای علمی میتوان آنها را ثابت کرد. در این راستا تحقیقات گسترده انجام شده بر مواد نشان میداد که این تغییرات نیاز به انرژی دارد. این در صورتی بود که هیچ نوع انرژی در این آزمایشها اعمال نشده و تنها علت تغییرات میدان شعوری (ط) بود. با بررسی رفتار سیمان در عملکردهای متنوع، مشخص شد که در بسیاری از موارد جذب آب نمونه های میدان های شعوری (ط) کمتر شده و درصد وزنی عناصر تغییر کرده است. این مورد احتمال تغییر جرم ماده را مطرح میکند. در این تحقیق حجم و جرم 9 نمونه سیمانی یکسان تا 28 روزگی بررسی شد. مشخص شد جذب آب تحت میدان شعوری (ط) همچنان کمتر بود (2.8% - , 2.6% -) جرم نمونه ها افزایش داشت (3 الی 4 درصد) و درصد فاز کریستالی در نمونه های تحت میدان بیشتر بود. نتایج آنالیزهای TGA (آنالیز وزن سنجی حرارتی) و DTA-DSC (گرماسنجی تفاضلی - روبشی افتراقی)، با آنالیزهای XRF (فلورسان اشعه X) و XRD (پراش اشعه X) در این تحقیقات هم راستا بود.

کلمات کلیدی: میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری, تغییرات کریستالی, سیمان, تغییر جرم , آنالیز حرارتی


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی تغییرات جرم سیمان تحت میدان پیوند شعوری طاهری: مطالعه نظریه شعور طاهری. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 36–49. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/63