برای انجام یک مطالعه در هر مقطع زمانی و مکانی، لازم است ابتدا محققین به مراکز مربوطه معرفی گردند. این بدان معنی است که زمان دقیق آغاز و پایان آزمایش، مدت زمان تکمیل آن، تعداد نمونه‌ها و کنترل‌ها (شاهدها) و همچنین نام‌های قراردادی آنها باید مشخص شده باشند.

سپس، آزمایش در زمان مشخص شده آغاز و مطابق استانداردهای بین‌المللی ویژه مطالعه موردنظر پایان یافته و نتایج مربوطه به دست خواهد آمد. پیشنهاد ما این است که برای تعیین و انتخاب نمونه های مرتبط (به آزمایش های در حال انجام در مجموعه) برای به دست آوردن نتایج صریح و قابل تکرار با مرکز تحقیقات ما تماس حاصل نمایید.

آدرس ایمیل : researchers@cosmointel.com

In order to access the form please register first.
Thank you