اختصاص "اعلام اتصال" برای مطالعه

برای انجام یک مطالعه در هر مقطع زمانی و مکانی، لازم است ابتدا محققین به مراکز مربوطه معرفی گردند. این بدان معنی است که زمان دقیق آغاز و پایان آزمایش، مدت زمان تکمیل آن، تعداد نمونه‌ها و کنترل‌ها (شاهدها) و همچنین نام‌های قراردادی آنها باید مشخص شده باشند.

سپس، آزمایش در زمان مشخص شده آغاز و مطابق استانداردهای بین‌المللی ویژه مطالعه موردنظر پایان یافته و نتایج مربوطه به دست خواهد آمد. پیشنهاد ما این است که برای تعیین و انتخاب نمونه های مرتبط (به آزمایش های در حال انجام در مجموعه) برای به دست آوردن نتایج صریح و قابل تکرار با مرکز تحقیقات ما تماس حاصل نمایید.

آدرس ایمیل : researchers@cosmointel.com

شرایط کلی مطالعه

اگر زمینه پژوهشی شما در دسته بندی های دیگری قرار دارد لطفا در این محل وارد کنید.
این یک نام قراردادی است که پژوهشگر به منظور انجام مداخله میدان های شعوری انتخاب می کند. برای مثال T برای نمونه آزمایشی و C برای گروه کنترل.
این یک نام قراردادی است که پژوهشگر به منظور انجام مداخله میدان های شعوری انتخاب می کند. برای مثال T برای نمونه آزمایشی و C برای گروه کنترل.

زمان دقیق شروع مطالعه:

زمان دقیق پایان مطالعه: