اثر میدان شعوری فرادرمانی در بهبود آثار تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

نویسندگان سارا ترابی، محمدعلی طاهری، نوشین نبوی
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

میدان شعوری فرادرمانی توسط محمد علی طاهری بنیانگزاری شده است. فرادرمانی یک میدان جدید مشابه میدان گرانشی و میدان الکترومغناطیس است. این میدان نه ماده است و نه انرژِی بنابراین کمیت پذیر نیست. اگرچه شواهد مستقیم علمی برای میدان شعوری وجود ندارد، می توان اثرات آن را بر موضوعات مورد مطالعه از طریق آزمایشات کنترل شده مورد بررسی قرار داد. هدف این کار مطالعه اثر بهبود دهندگی میدان شعوری فرادرمانی بر گندم نان (رقم استار) تحت تنش شوری بود. گیاهان در غلظت¬های 0 mM NaCl (کنترل) و 150 mM NaCl تحت تاثیر میدان شعوری فراردرمانی و بدون تاثیر میدان شعوری فرادرمانی برای مدت سه هفته رشد کردند. محتوای کلروفیل، پراکسید هیدروژن (H2O2)، مالون دی آلدهید (MDA) و همچنین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی از قبیل سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، پلی فنول اکسیداز (PPO) و پراکسیداز (POX) در همه گروه های گیاهی اندازه گیری شد. در گیاهان تحت تیمار شوری با تاثیر میدان شعوری فرادرمانی، محتوای کلروفیل کل، و همچنین کلروفیل a و b در مقایسه با کنترل افزایش یافت (به ترتیب 34.8 %، 17.8 % و 169 %). بعلاوه، فرادرمانی در گیاهان تحت تنش شوری، محتوای پراکسید هیدروژن (57 %) و فعالیت آنزیم های SOD و PPO را به ترتیب 220 % و 168 % در مقایسه با کنترل افزایش داد و محتوای MDA و فعالیت POX را به ترتیب 12.5 % و 34 % کاهش داد. این نتایج، میدان شعوری فرادرمانی را با افزایش محتوای کلروفیل، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کاهش محتوای مالون دی آلدهید در گیاهان تحت تنش شوری به عنوان یک استراتژی تداخل کیفی برای مقاومت گیاهان به تنش شوری پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی: antioxidant enzyme; consciousness field; Faradarmani connection; salt stress; wheat

نام سازمان: کازمواینتل