اثر بهبود دهنده میدان شعوری فرادرمانی بر Triticum aestivum L. تحت تنش شوری

نویسندگان سارا ترابی, محمدعلی طاهری, فرید سمسارها
تاریخ انتشار 03 Sep 2020
مجله F1000Reasearch
جلد **
صفحات ***
ناشر f1000research

چکیده:

پیشینه: میدان شعوری توسط محمد علی طاهری، بنیانگذاری شده است. این میدان جدید مشابه میدان گرانشی یا الکترومغناطیس توصیف شده است. با این تفاوت که نه ماده است و نه انرژی و کمیت پذیر نمی باشد. اگرچه بطور مستقیم برای میدان شعوری شواهد علمی موجود نیست، این امکان وجود دارد که اثرات آن را بر موضوعات مختلف از طرق آزمایش های علمی کنترل شده مورد بررسی قرار دهیم. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات بهبود دهنده میدان شعوری فرادرمانی بر گندم Triticum aestivum L. واریته استار تحت تنش شوری است.

روش: گیاهان در غلظت های 0 (کنترل) و 150 میلی مولار NaCl تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی یا بدون آن به مدت سه هفته رشد کردند.کلروفیل، پراکسید هیدروژن (H2O2)، مالون دی آلدهید (MDA) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی از قبیل سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، پلی فنل اکسیداز (PPO) و پراکسیداز (POX) در همه گروه-های آزمایشی اندازه گیری شد.

نتایج: در گیاهان تنش دیده تحت تیمار میدان شعوری فرادرمانی، محتوای کلروفیل کل، همچنین کلروفیل a و b نسبت به گیاهان تنش دیده بدون اثر فرادرمانی افزایش یافتند (به ترتیب، 34.8%، 17.8% و 169%). بعلاوه، میدان شعوری فرادرمانی محتوای پراکسید هیدروژن (57%) و فعالیت SOD و PPO را به ترتیب 220% و 168% تحت تنش شوری در مقایسه با گیاهان تنش دیده و بدون فرادرمانی افزایش داد. محتوای MDA و فعالیت پراکسیداز به ترتیب 12.5% و 34% کاهش یافت.

نتیجه گیری نهایی: این نتایج که شامل افزایش محتوای کلروفیل و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کاهش محتوای MDA است، میدان شعوری فرادرمانی را به عنوان یک استراتژی کیفی برای مقاومت در مقابل تنش شوری پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی: میدان شعوری فرادرمانی، فعالیت تلومراز، طول تلومر، سلولهای بنیادی

لینک: 1000research