نویسندگان نادر رضایی ، مهدی یداله زاده، محمد علی طاهری
تاریخ انتشار 16 سپتامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

کروناویروس جدید (COVID-19) ، اولین بار در دسامبر 2019 گزارش شد و به سرعت به یک تهدید برای سلامت جهانی تبدیل شد. این همه گیری بعنوان یک چالش بزرگ توجه اکثر محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. میدان شعوری فرادرمانی، میدان جدیدی است که توسط محمدعلی طاهری معرفی شده است. این میدان نه ماده است و نه انرژی ، کمیتی ندارد، لذا نمی توان آن را مستقیماً اندازه گیری کرد، اما می توان با آزمایش های مختلف اثر آن را مورد پژوهش قرار داد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماران مبتلا به کووید -19 بود. در این مطالعه جامعه آماری تحقیق را بیماران مبتلا به بیماری کرونا در اردیبهشت ماه سال 1399 تشکیل دادند که با مراجعه به بیمارستان فیروزگر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. نمونه آماری تحقیق 82 نفر بودند که به‌صورت تصادفی ساده به 2 گروه 41 نفری کنترل و تیمار تقسیم شدند میانگین سنی بیماران 50 سال (38-62) بود. ابزار تحقیق برای تشخیص کووید-19 دستگاه سی تی اسکن بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل های توصیفی و تحلیل های استنباطیِ جدول تطابقی 2x2 و کای اسکوار انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که تمامی افرادی که تحت درمان با فرادرمانی و داروهای مورد نظر قرار گرفته بودند، بهبود یافتند در حالیکه در گروه کنترل که فقط تحت درمان با داروهای مورد نظر تیم درمان بودند، 78 درصد بهبود یافتند و 22 درصد براثر بیماری کووید-19 فوت کردند.

کلمات کلیدی: فرادرمانی، میدان شعوری، کووید-19

لینک: ***