بررسی اثر میدان پیوند شعوری طاهری در خردایش ذرات سیلیس به روش آسیاب مکانیکی

نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۱۲۰ تا۱۴۱
ناشر کازمواینتل

چکیده:

یکی از موادی که در صنایع مختلف استفاده میشود سیلیس میباشد. برای رسیدن به سیلیس ابعاد مختلف عمدتا از روش خردایش کانی های سیلیسی استفاده میشود. میدان های شعوری (ط) توسط محمد علی طاهری به عنوان میدان هایی جدید بیش از چهار دهه قبل معرفی شده اند. این میدانها غیرمادی و غیر انرژی است، بنابراین دارای کمیت نیستند، اما روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگر چه میدان های شعوری (ط) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، اما میتوانیم با آزمایش های مختلف کنترل شده، تأثیرات آنها را به طور غیر مستقیم بررسی کنیم. بنابراین بررسی اثر میدان پیوند شعوری (ط) یکی از میدان های معرفی شده در روند خردایش سیلیس خالص موضوع تحقیق بود. در ابتدا دانه سیلیس نسبتا خالص (98 درصد خلوص) تهیه شد. نمونه ها در 10 سری که 5 سری آن تحت میدان پیوند شعوری (ط) بود و هر سری شامل 50 گرم در آسیاب مکانیکی از جنس تیتانیوم با 4 عدد گلوله سایز 20 و 20 عدد گلوله سایز 15 و 20 عدد گلوله سایز 10 و 8 عدد گلوله سایز 12 و شرایط حرارتی و فیزیکی یکسان برای تمام نمونه ها و به صورت یک در میان مورد آسیابکاری قرار گرفتند؛ و از نمونه ها آزمونهای پراش اشعه (XRD) X و پراکندگی نور داینامیکی (DLS) و پتانسیل زتا (Zeta Potential) یکبار با حمام التراسونیک یکبار بدون التراسونیک و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام شد. مشخص شد در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری (ط) کرنش شبکه کریستالی کمتر شده، توزیع ذرات یکنواخت تر و اندازه کوچکترین ذرات ریزتر ایجاد شده و بار الکتریکی سطح ذرات بلافاصله بعد از آسیابکاری در نمونه های تحت میدان دارای پراکندگی و در نهایت برآیند بار سطوح ذرات هم را خنثی میکنند و بعد از استفاده از حمام التراسونیک اثر میدان کمتر شده و بار سطوح قابل اندازه گیری شد.

کلمات کلیدی: آسیاب مکانیکی, خردایش, سیلیس, میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی اثر میدان پیوند شعوری طاهری در خردایش ذرات سیلیس به روش آسیاب مکانیکی. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 120–141. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/68