مرکز پژوهشی ساینسفکت
مرکز نظارت و نشر پژوهش های میدان های شعوری بر اساس مبانی نظری محمدعلی طاهری

معرفی کازمواینتل - کنفرانس آریزونا ۲۰۲۲

Cosmic Consciousness Network
شبکه شعور کیهانی

یکی از رمزآلودترین، ناشناخته ترین و اعجاب انگیزترین موضوع پیش روی انسان، مبحث شعور consciousness (هوشمندی یا آگاهی) است. از این دیدگاه، «شعور» نه انرژی است و نه ماده. بنابراین، شعور نمی تواند با مفاهیم فیزیکی و معادلات و... بیان شده و نشان داده شود. اما هر چند که عاملی غیرمادی است؛ ولی پایه شکل گیری و ایجاد «عالم فرکانسی (انرژی- ماده)» محسوب می شود. «شعور»، با برنامه ریزی و مدیریت بر روی «نیروی متغیرزمان» و...، «ارتعاش بنیادی» را شکل داده و«موج و ضد موج» را ایجاد می کند. آن گاه به طورهم زمان با تراکم این موج ها «ماده و ضد ماده» و معکوس این انرژی ها، یعنی انرژی های تاریک (پنهان) که در واقع حالت دیگری از انرژی هستند، شکل می گیرند. در اصل، ارتعاش بنیادی را می توان «حرکت بنیادی» نیز نامید.

به این ترتیب، عالم مادی و کیهانی را که می شناسیم، از حرکت ایجاد شده است. حرکتی که خود، ناشی از«تضادی بنیادین» بوده، عامل و موجد چنین حرکتی است (دوگانه بودن نوع انرژی های کلی صرف نظر از انرژی و پاد انرژی چه از نوع روشن و یا تاریک، عامل های ایجاد این تضاد بنیادین هستند). به عبارتی دیگر، کلید اصلی پشت صحنه این کیهان «تضاد و دو قطبیتی» است که از ریشه، همه ارکان مادی (موج و ضد موج) را در قالب دوگانگی و دوییت قرار داده و از این طریق حرکت را ایجاد و اجزای کیهان را شکل داده است. این طرح نیز تحت برنامه و مدیریت «شعور» قرار دارد تا به این وسیله جهان دو قطبی را به وجود بیاورد. در واقع این کیهان (یکی از بینهایت امکان های تجلی علم محض و مطلق را که برای چنین علمی نهایتی نیست و این کیهان فقط بخش ناچیزی از تجلی آن می باشد) به غیر از جهان های مستقل موازی و... است که به آن جهان ها هرگز راهی تکنولوژیک وجود نخواهد داشت و تنها راه ممکن از طریق یافتن راه های شعوری است.

هرچند شعور(‌consciousness) حوزه ای است کیفی که پیوسته و همواره از وحدت کامل برخوردار می باشد؛ ولیکن در سطح و سطوح متفاوتی، قضایای کیفی بنیادی حاکم بر کیهان (یا خمیر مایه اصلی طراحی کیهان مانند: مجاز و حقیقت - نسبی و مطلق - عدم قطعیت و قطعیت - عدم و وجود) و نحوه پیاده شدن آن را رقم می زند که متعاقب آن جنبه های کمّی متضاد کیهان نیز پدیدار می گردد. این سطح و سطوح در وحدت عبارتند از:

  1. High Super Consciousness
  2. Super Consciousness
  3. (+ & -) Consciousness
  4. High Sub Consciousness
  5. Sub Consciousness

نکته مهم دیگر این است که «شعور»، «داده (data) و اطلاعات (information)» نیست؛ بلکه «داده و اطلاعات» منتج از شعور بوده و رابط بین شعور با ماده و انرژی می باشند. به عبارت دیگر، جهان هستی (کیهان) تحت تاثیر شعور حاکم بر آن ایجاد شده که نحوه عملکرد آن، از طریق بررسی داده ها و اطلاعات ناشی از تحقیق بر روی کیهان و اجزای آن مشخص می شود. گذشته از این ها، «شعور» با وجود عملکرد در سطح و سطوح متفاوت پیش گفته در وحدت کامل است. نکته: مطالعه اَبَرهوشمندی و شعور و نحوه هدایت و مدیریت حیات در کیهان و سایر کیهان ها، مسیر نقشه ای عظیم وغیر قابل تصور را نشان می دهد؛ به طوری که درک ذره ای از آن، پرده از راز عظمت طراح چنین نقشه شگرفی را به نمایش گذارده هر انسانی را به درک فنا در چنین عظمتی می کشاند (فنا فی العظمه) و در حیرت ابدی غرق می کند.

بیشتر بخوانید
Cosmointel logo

ما را دنبال کنید

مرکز پژوهشی ساینسفکت

مرکز نظارت و نشر پژوهش های میدان های شعوری بر اساس مبانی نظری محمدعلی طاهری

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
ایمیل