۹ ارائه علمی برجسته توسط پژوهشگران مرکز کازمواینتل در کنفرانس دانش آگاهی ۲۰۲۰

کنفرانس دانش آگاهی (TSC) ، کنفرانس دانش آگاهی (TSC) ، یک گردهمایی برجسته جهانی در مورد همه رویکردهاي موجود به پرسش عميق و اساسی در مورد چگونگی تجربه آگاهانه مغز است که همچنين به سوالاتی مربوط به اینکه ما که هستيم ، ماهيت واقعيت و جایگاه ما در جهان چيست می پردازد. کنفرانس دانش آگاهی ، یک کنفرانس ميان رشته اي است که با تأکيد بر رویکردهاي گسترده و دقيق به تمام جنبه هاي مطالعه و درک آگاهانه شعور تأکيد می کند. حوزه هاي موضوعی این کنفرانس شامل علم اعصاب ) نوروساینس ( ، فلسفه ، روانشناسی ، زیست شناسی، فيزیک کوانتوم ، مراقبه و حاالت تغيير ، هوشمند سازي ، فرهنگ و پدیده شناسی تجربی می شود . این کنفرانس از سال ۱۹۹۴ هر ساله با حمایت مالی مرکز مطالعات آگاهی به  طور متناوب در دانشگاه آریزونا در توسان یا مکان هاي مختلف در سراسر جهان برگزار می شود. 

بيست و هفتمين کنفرانس سالانه دانش آگاهی که بزرگترین کنفرانس ميان رشتهاي در زمينه جنبههاي بنيادي هوشمندي، مغز، واقعيت هستی و وجود است به صورت آنلاین / پخش مستقيم + در حالت تقاضا از تاریخ ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۲۰ برگزار شد. 

شرکت کازمواینتل در مجموع نه (۹) مقاله براي معرفی مفاهيم آگاهی ) شعور ( از دیدگاه محمد علی طاهري که آگاهی " نه ماده است و نه انرژي" ، ارائه داده است . همچنين به معرفی نظریه پيوند شعوري و تأثيرات اعمال ميدانهاي مختلف شعوري بر روي انسان ، سلول ها ، مولکول ها ، گياهان ، حيوانات پرداخته و به دنبال آن " ساینسفکت " (Sciencefact) را به عنوان یک علم جدید به جهان معرفی کرد. 

مقا لات ارائه شده از سوي کازمواینتل در دو جلسه اصلی مطرح شد: جلسه همزمان و جلسه پوستر . کنفرانس دانش آگاهی (TSC) جلسه همزمان را به بيست و پنج دسته مختلف و جلسه پوستر را به شش دسته مختلف تقسيم کرده است. 

کازمواینتل یک مقاله در جلسه همزمان در گروه C9 )پزشکی / شفا ( ارائه داد. مقاله "تأثير ميدان شعوري فرادرمانی بر بقا و مرگ سلولهاي MCF7 سرطان پستان" در روز سوم کنفرانس ،; چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ، ساعت ۵:۰۰ تا ۵:۴۵ بعد از ظهر MST از طریق زوم کانال دو ) (۲ ارائه شد. 

چندین سوال توسط شرکت کنندگان و حضار در مورد نظریه فرادرمانی ، نحوه استفاده از آن ، جاري شدن این ميدان آگاهی ) شعوري ( و تحليل نتایج مطرح شد ، که همه آنها با توجه به مفاهيم شعور ) آگاهی ( از دیدگاه طاهري توسط تيم تحقيقاتی کازمواینتل تجزیه و تحليل و پاسخ داده شدند.

از بين شش گروه جلسه پوستر ، کازمواینتل هشت مقاله را در سه گروه مختلف ارائه داده است. 

یکی از آنها ارائه مقاله در گروه علم اعصاب ) نوروساینس ( بود ، 

بررسی رفتار الکترومغناطيسی مغز در هنگام ارتباط فرادرمانی در یک جمعيت فراتراپيست 

و سه مقاله در گروه علوم شناختی و روانشناسی بود : - بررسی عملکرد عملی خالقيت و نوآوري براي بهبود کيفيت یادگيري با استفاده از هوش معنوي ) درونی ( از طریق ميدان آگاهی 

بررسی اثربخشی ميدان شعوري ) سایمنتولوژي ( بر کاهش اضطراب زنان در مقایسه با رفتار درمانی - بررسی تأثير ميدانهاي شعوري ) فرادارمانی و سایمنتولوژي ( بر معناي زندگی ، شخصيت و درک خداوند براي شرکت کنندگان در مرکز عرفان کمال در تهران 

این چهار سخنرانی فوق در روز دوم کنفرانس ، سه شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ، ساعت ۷:۰۰ تا ۷:۴۵ بعد از ظهر MST از طریق زوم کانال سه ) ۳ ) در جلسه پرسش و پاسخ ارایه گردید., September 15, 2020 at 7:00PM-7:45PM MST through Zoom Channel 3. 

چهار سخنرانی دیگر در گروه علوم فيزیکی و بيولوژیکی مربوط به جلسه پوستر بود. سخنرانی هاي زیر در آخرین روز کنفرانس جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۶:۰۰ تا ۶:۴۵ بعد از ظهر MST از طریق کانال زوم در جلسه پرسش و پاسخ ارائه شد. 

اثر میدان شعوری فرادرمانی در بهبود آثار تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) 

ارزیابی شاخص های افسردگی، اضطراب، استرس و سردرد در بیماران میگرنی طی درمان¬های متداول تحت تأثیر میدان¬های شعوری 

بررسی تطابق چندین سیستم و پدیده فیزیکی با نظریه جهان تک ساختاری محمد علی طاهری 

بيشتر سوالاتی که در طول سخنرانی ها پرسيده شد مربوط به موارد زیر بود: 

تعریف آگاهی ) شعور ( طبق مفاهيم طاهري 

تفاوت بين فرادرمانی و رزونانس درمانی 

ميدان آگاهی ) شعور ( چيست؟

نحوه استفاده از ميدان آگاهی ) شعور ( چگونه است ؟ 

ارتباط چيست و چگونه می توان آن را برقرار کرد؟ 

آیا تاکنون از روشها / تستهاي الکتروانسفالوگرام (EEG) در تحقيقات استفاده کرده اید؟ 

چه کسی می تواند ارتباط را برقرار کند و چگونه آن را یاد بگيرد؟ 

چه نوع توانایی ها و توانمندیهایی براي ایجاد ارتباط و استفاده از ميدان آگاهی ) شعور ( لازم است؟ 

- تفاوت روش طاهري با مراقبه ) مدیتيشن( یا سایر روشهاي ذهنی چيست؟ 

آیا در مورد بيماریهاي ژنتيک آزمایشهایی داشته اید؟ 

- تعریف فرادرمانی و سایمنتولوژي 

آیا می توان از ميدان هاي آگاهی ) شعوري ( در صنایع استفاده کرد؟ - ساینسفکت (Sciencefact) چيست؟ آیا علم جدیدي است؟ آیا با علوم موجود ارتباط و همکاري دارد؟ 

چگونه کسی می تواند اطلاعات بيشتري در مورد نظریه هاي طاهري و تحقيقات وي کسب کند؟ 

شایان ذکر است که مفاهيم آگاهی ) شعور ( از دیدگاه طاهري ، معرفی دو ميدان آگاهی )فرادرمانی و سایمنتولوژي ( و نتایج استفاده از این ميدان ها ،توسط بسياري از محققان و مربيان علمی و معنوي در طی این همایش مورد تقدیر و بررسی قرار گرفت. نوآوري این رویکرد معرفی شده از شعور ، که "نه ماده است و نه انرژي" ، بلکه عامل شکل گيري ماده و انرژي است و همچنين حوادث و قوانين فيزیکی ناشی از شعور است، براي شرکت کنندگان و حضار در حين بحث هاي زنده همایش حيرت انگيز بود. آنها با رویکرد جدیدي آشنا شدند که جهان را اداره می کند و ذرات را در بر می گيرد که جدا از نوروساینس و همچنين درک انسان از جهان و محيط اطرافش است . 

رئيس جلسه پوستر نوروساینس که کازمواینتل در آن جلسه چهار سخنرانی ارائه داده بود ، مجذوب کل مفهوم شعور طبق نظریه طاهري شد. وي قبل از بحث زنده جلسه ، همه مقالات ارائه شده از سوي کازمواینتل در این گروه را مشاهده و بررسی کرده بود و سوالات جالبی درباره نحوه کار فرادرمانی و چگونگی پياده کردن آن و مشاهده نتایج ، بدون استفاده از هرگونه روش یا تکنيکی که به فعاليت و توانایيهاي انسانی نيازي دارد ، پرسيد. وي همچنين در مورد شباهت فرادرمانی و رزونانس درمانی سوالاتی داشت و علاقه مند بودrبداند آیا نتيجه آزمایش الکتروانسفالوگرام (EGG) با استفاده از ميدان آگاهی ) شعور ( فرادرمانی بر روي انسان نيز وجود دارد.

دیدن نتایج استفاده از ميدان آگاهی ) شعور ( بر روي سلولهاي سرطانی پستان (MCF7) ، در جلسه همزمان C9 )پزشکی / شفا ( براي محققين و مخاطبين شگفت آور بود. اکثر زمان جلسه به تعریف فرا درمانی و اعلام ارتباط اختصاص پيدا کرد و اینکه چگونه هر محقق می تواند از این ميدان آگاهی ) شعور ( در پروژه ها استفاده کند. همچنين سوال یکی از شرکت کنندگان در این مورد بود که آیا نتایج آزمایش استفاده از فرادرمانی بر روي بيماریهاي ژنتيک وجود دارد. به حضار و شرکت کنندگان توصيه شد تا از وب سایت کازمواینتل به عنوان تنها مرکز تحقيقاتی نظارت و انتشار ميدان هاي آگاهی ) شعور ( با توجه به رویکرد طاهري بازدید کنند تا اطلاعات دقيق تري در مورد این روش کسب کنند. 

آنچه را که کازمواینتل در جلسه بحث زنده علوم فيزیکی و بيولوژیکی و رویکردهاي تجربی در ميان پنجاه پوستر در آخرین روز کنفرانس ارائه داد ، مرکزیت توجه جلسه بود. تيم تحقيقاتی کازمواینتل در ارتباط با تأثير استفاده از ميدان آگاهی ) شعور ( فرادرمانی بر گياهان و قابليت استفاده از آن در صنایع مورد سوال قرار گرفت. 

محور اصلی سخنرانی هاي کازمواینتل در این کنفرانس معرفی ساینسفکت (Sciencefact) بود، که این علم مقوله شعور را مورد کاوش قرار می دهد و جهان را تحت تأثير شبکه شعور کيهانی (CCN) می داند. همچنين شواهد اثرگذاري در دنياي ماده و انرژي را از طریق ميدان هاي آگاهی ) شعور ( کشف می کند. 

در پایان هر بحث زنده ، حضار و شرکت کنندگان از خلاصه فعاليت هاي تحقيقات علمی کازمواینتل و انتشار اولين مقاله مقاله مورد تأیيد سرمقاله مطلع گشتند. همچنين به آنها وب سایت کازمواینتل به عنوان مرکز اصلی نظارت بر تحقيقات و مطالعات ميدان هاي شعوري مبتنی بر ساینسفکت (Sciencefact) اعلام شد, تا اطلاعات دقيق تري در مورد پروژه هاي در حال اجرا محققان بدست آورند و از آنها خواسته شد تا از طریق وب سایت جهت همکاري برحسب عالقمندي و دانش خود در زمينه هاي تحقيقاتی جدید با کازمواینتل تماس بگيرند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

ویدئوی ارائه‌های علمی